El projecte SUṀṀEM està basat en l’aprenentatge interdisciplinari; garanteix aprenentatges significatius i competencials. S’hi inclouen els diferents llenguatges (oral, escrit, matemàtic i també el plàstic i el musical).

Per això, es dissenyen els itineraris d’aprenentatge, que són propostes de treball que integren continguts de diferents àrees. Són aprenentatges propers a l’alumne i que tenen uns objectius explícits. Els aprenentatges que es fan en el treball dels itineraris són útils, pràctics i aplicables a situacions quotidianes. El treball es realitza de forma individual, en petit grup cooperatiu o en gran grup.

Amb aquesta manera d’aprendre podem avaluar amb major facilitat les actituds i les habilitats de l'alumnat. Podem fer el seguiment d’aspectes relacionals i de comunicació i, el que considerem més important, els mateixos alumnes poden autoavaluar-se perquè són conscients dels objectius proposats i poden veure si han assolit la meta i què poden fer per millorar.